سازمان تامین اجتماعی – دورۀ آموزشی  “بخش نامۀ 19”

فرایند ثبت نام و ورود شما با موفقیت انجام شد

مشاهده ویدئوی جلسه اول : بیمه شدگان اصلی