جزوۀ بخشنامۀ 20

در ابتدا و قبل از شروع مباحث بعدی جزوۀ زیر را دریافت و مطالعه نمایید